REGISTRATION FORM


Ang Institute of Health ay naglalayon mapabuti ang kalusugan ng populasyon kaya patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa komyunidad at sa bawa’t isa para maintinidihan at mabigyan solusyon ang mga bagay na nakaka-apekto sa ating kalusugan tulad ng…

 • Kondisyon sa lipunan
 • Estadong pang-ekonomiya
 • Mga salik sa kultura
 • Karanasan sa buhay

Bilang aming pasasalamat sa inyong paglahok sa aming organisasyon, kayo ay makakatanggap ng…

 • Sulat ng pasasalamat na may kasamang link na magbibigay ng karagdagang impormasyon
 • Tawag sa telepono, cellphone o email upang malaman naming ang inyong interes sa institusyon
 • Mga impormasyong may kaugnayan sa inyong interes sa kalusugan mula sa mga eksperto
 • Mga impormasyon tungkol sa mga kaganapan at akses sa kalendaryo ng komyunidad
 • Akses sa aming nailimbag na mga pag-aaral at pahayagan
 • Mga impormasyon tungkol sa aming mga palatuntunan sa komyunidad kasama na ang town halls, focus groups, at mga kaganapan sa buong komyunidad
 • Mga impormasyon sa mga pagkakataon lumahok sa mga pag-aaral

Paano kami naiiba? Ginagamit naming ang aming mga natutunan para sa pagbabago sa pamamagitan…

 • Pagbuo ng mga patakaran na magdudulot ng pagbabago sa lokal at nasyonal na lebel
 • Pagbuo ng mga programa at suporta
 • Pagbibigay ng impormasyon na magsisilbing aral para sa komyunidad, providers, faculty, staff at esudyante
 • Ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng komyunidad, opisyal mula sa lokal at nasyonal at mga healthcare providers

Aming ibinabahagi ang lahat ng resulta sa pamamagitan ng aming pahayagan, website, news media, pagpupulong, social media, seminar at iba pang kaganapan kasama ang…

 • Healthcare providers
 • Mga pinuno sa gobyerno at pagbuo ng mga patakaran
 • Komyunidad

Kailangan naming ang inyong tulong upang mapabuti ang kalusugan ng ating populasyon. Lumahok na ngayon!

Tandaan: *Kailangan may sagot ang mga tanong na may *


Data Protection Policy: Mahalaga sa amin ang inyong personal na impormasyon. Hindi namin pinapangalat ang mga impormasyon na ito at aming sinusunod ang mga batas kaakibat ang statutory data protection at privacy policy. Ang personal na impormasyon ay ang kahit anong datos na makakapag-tukoy sa inyong pagkatao. Aming itatago ang datos na inyong ibinahagi hanggang sa ipaalam ninyo sa amin ang pagbubura nito , pagbawi ng inyong pahintulot, o hindi na nararapat pa namin itong itago. Ang anu mang mandatory provisions, lalo na ang mandatory data retention periods, ay hindi maapektuhan ng patakarang ito. Ang form na ito ay hindi maaring gamitin sa kahit anong social media platform o advertisement agencies ng walang pahintulot mula sa inyo. Ang data processing operations ay posible lamang sa pamamagitan ng inyong tahasang pahintulot. Maari ninyong bawiin ang inyong ipinahayag na pahintulot sa kahit anong oras na magiging epektibo patungo sa hinaharap. Aming tatanggapin ang impormal ng email ninyo para sa pagbawi ng inyong pahintulot. Kung nais ninyong bawiin ang ipinahayag ninyong pahintulot, mag-email sa: dm1367@ifh.rutgers.edu